Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Bazie Marketingowej Everal Piotr Dutkiewicz z siedzibą w Ząbkach przy ul. Franciszka Żwirki 5a lok 214 (dalej jako Administratorzy Danych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Panią /Pana zgoda.

Jeżeli zarejestruje się Pani/Pan w naszej bazie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

  • informowania o usługach turystycznych/imprezach świadczonych przez Everal Piotr Dutkiewicz
  • informowania o produktach i usługach naszych Partnerów dotyczących Świadczeń powiązanych z naszą ofertą (np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem samochodów, wynajem parkingów)

Administratorzy Danych mogą prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych do ich potrzeb.

Zakres danych osobowych, które będziemy przetwarzać w powyższych celach obejmuje:

  • imię,
  • adres e-mail,
  • dane dotyczące zakupionej usługi/imprezyturystycznej i powiązanych produktach i usługach,
  • dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Administratorami Danych, w tym informacje o wcześniej zakupionych usługach/imprezach turystycznych i powiązanych produktach i usługach.

Informacje te pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Pani/Pana potrzeb.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów Danych, m.in. dostawcom usług IT i agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów Danych.

Dostęp do Danych Osobowych będą mieli również uprawnieni pracownicy Administratorów Danych odpowiedzialni za działania marketingowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Prawa Klientów, których dane są przetwarzane w Bazie Marketingowej Everal

Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratorów Danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającymi się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorami Danych lub z inspektorem ochrony danych.

 

Kontakt do Administratorów Danych i Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Administratorami Danych podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych jest Everal Piotr Dutkiewicz.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorami Danych kierując korespondencję na adres: Everal ul. Franciszka Żwirki 5a lok 2, 05 – 091 Ząbki z dopiskiem „dane osobowe” lub za pomocą poczty email na adres daneosobowe@everal.pl

U Administratorów Danych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe@everal.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Administratorami Danych podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowiedzialny jest Everal.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Specjalizujemy się w organizacji eventów korporacyjnych. Od 2002 roku dostarczamy kreatywne rozwiązania związane z bezpośrednią realizacją projektów takich jak imprezy integracyjne, pikniki firmowe, konferencje czy wyjazdy motywacyjne.

EVERAL

ul. Franciszka Żwirki 5a lok 2
05-091 Ząbki
NIP: 5242395192

+48 22 487 84 64
600 011 773
everal@everal.pl
Copyright © 2023
crossmenu